Үйлчилгээ

Бүх шатны нягтлангууд, аудиторууд, менежерүүд, мөн өөрсдийн нягтлангийн болон татварын бүртгэлийн мэдлэгийг сайжруулах гэсэн мэргэжилтэнд 1С програмын сургалт орно.

1С програм дээр ажиллах үед хэрэглэгчдэд нэн шаардлагатай дэмжлэг, програмын шинэчлэл болон бусад гарсан асуултанд 1С дагалдах үйлчилгээ туслах болно.