Боловсрол


Боловсрол

Бүх шатны нягтлангууд, аудиторууд, менежерүүд, мөн өөрсдийн нягтлангийн болон татварын бүртгэлийн мэдлэгийг сайжруулах гэсэн мэргэжилтэнд 1С програмын сургалт орно.