Монгол Улсын Сангийн Яамны гэрчилгээ. 1С: Enterprise програм нь "Нягтлан бодох бүртгэлийн програм хангамжид хяналт тавих журам"-ын шаардлага хангасны баталгаа

Монгол Улсын Сангийн Яамны гэрчилгээ. 1С: Enterprise програм нь "Нягтлан бодох бүртгэлийн програм хангамжид хяналт тавих журам"-ын шаардлага хангасны баталгаа
Төрийн нарийн бичгийн даргын 2013 оны А354, А175 тоот тушаалаар Нягтлан бодох бүртгэлийн програм хангамжийн 2 жилийн эрх авсан програм.