Сангийн Яамны тушаал. Манай байгууллагад Нягтлан бодох бүртгэлийн програмын гэрчилгээг 2 жилийн эрхтэйгээр олгох тухай