Манай байгууллагын програм хангамж хөгжүүлэгч нарын нэг Гончаров М.Ю. 1С: Специалист гэрчилгээ