Хувилбар 3.0.19 өөрчлөлтүүд

АСУУЛТ АСУУ
Бидний менежерүүд нь ямар ч асуултанд хариулж байна
27.11.2015

Хувилбар 3.0.19.4

Нутагшуулалт

Монгол хэл рүү хөрвүүлсэн:

 • Регистр: Хувь Хүмүүсийн Даатгалд Хамрагдсан (ажилласан) Жил
 • Баримт «Ажлын цагийн бүртгэлийн хүснэгт»
 • «Бэлэн мөнгөний орлогын баримт», «Бэлэн мөнгөний зарлагын баримт» баримтуудын мэдээлэл
 • Програмын шийдлийн бусад объектууд
Бусад

Програмын зарим объектуудыг өөр объектуудтай холбоотой эсэхийг хяналгүй (referential integrity) устгаж болдог байсан алдаа засагдсан «Борлуулалтын дэвтэр» тайлангийн хүснэгтийн давхардсан толгой хэсэг засагдсан.
Сарын хаалтын гүйлгээний үед гардаг алдаа засагдсан:

 • өдөр тутмын гүйлгээний 7000 данс хаалт хийхгүй болсон
 • үйдвэрлэлийн зардлыг нягтлан бодох бүртгэл, татварын бүртгэлээр ижил хаадаг болсон

Хувилбар 3.0.19.3

Банк, касс

Бэлэн мөнгөний орлогын баримтанд «Гадаад валютын худалдан авалт», «Гадаад валютын борлуулалтын орлого» гүйлгээнүүдийг нэмж оруулсан «Төлбөрийн даалгавар» баримтын хэвлэх загварыг өөрчилсөн

Нутагшуулалт

Монгол хэл рүү хөрвүүлсэн:

 • Ажлын цагийн төрлүүд
 • Баримт «Ээлжийн амралт»
 • Баримт «Эмнэлгийн хуудас»
 • «Тооллого», «зарлага», «Барааны сонголт»(боловсруулалт), Харилцагчийн гэрээ, АГМ Импорт, баримтуудын дутуу үгийг орчуулсан
 • Ерөнхий модуль, "ТайлангуудынҮзүүлэлтийнЗадаргаа", баримт "Ажлаас халах", тайлан ЖилийнТайлан, боловсруулалт "ТайлангийнХэсгүүдБаганаТайлангийнХэсгүүд", БэлэнБусОрлого, БэлэнМөнгөнийОрлогынБаримт
 • НББүртгэлийн бодлогын тохиргоо
 • Програмын шийдлийн бусад объектууд
Бусад

1001 (Байгууллагын касс) болон 1101 (Харилцах дансууд) дансдаар валют бүртгэхгүй болсон Дараах алдаанууд засагдсан:

 • Орлого, зарлагын татвар тооцохгүй дансны байнгын зөрүүгийн бичилтийг хийнэ
 • нэг баримтаар хэд хэдэн үндсэн хөрөнгийн объектыг бүртгэнэ
 • БМО баримтын «Банкнаас бэлэн мөнгө авах» гүйлгээний төрөлийн огноог өөрчлөхөд гарч байсан алдаа
 • "ТТ- 02 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан"-д борлуулалтын буцаалтын дүн оруулах

Хувилбар 3.0.19.2

Бусад

Дараах алдаа засагдсан: Хэрэв бэлэн мөнгөний орлогын баримтын төрөл нь «Гадаад валютын худалдан авалт» эсвэл «Гадаад валютын борлуулалтын орлого» -с өөр бол баримт баталгаажихгүй